امروز در تاریخچه دیوان عالی: 31 ژانویه 2006


1/31/2006: قاضی ساموئل آلیتو سوگند یاد می کند

قاضی ساموئل آلیتو

 

پست امروز در تاریخچه دادگاه عالی: 31 ژانویه 2006 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/01/31/today-in-supreme-court-history-january-31-2006-4/