امروز در تاریخ دادگاه عالی: 11 فوریه 1803


2/11/1803: ماربری علیه مدیسون بحث شده است.

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 11 فوریه 1803 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/02/11/today-in-supreme-court-history-february-11-1803-4/