امروز در تاریخ دیوان عالی: 15 آوریل 1931


15/4/1931: استرومبرگ علیه کالیفرنیا استدلال کرد.

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 15 آوریل 1931 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/04/15/today-in-supreme-court-history-april-15-1931-5/