امروز در تاریخ دیوان عالی: 18 فوریه 1988


1988/2/18: قاضی آنتونی کندی سوگند قضایی می گیرد

قاضی آنتونی کندی

پست امروز در تاریخچه دادگاه عالی: 18 فوریه 1988 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/02/18/today-in-supreme-court-history-february-18-1988-4/