امروز در تاریخ دیوان عالی: 9 آوریل 1923


4/9/1923: ادکینز علیه بیمارستان کودکان تصمیم گرفت.

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 9 آوریل 1923 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/04/09/today-in-supreme-court-history-april-9-1923-4/