ایالت واشنگتن با کمبود وکیل مدافع مواجه است


کامرون پروبرت گفت: شهرستان فرانکلین در ایالت واشنگتن با کمبود وکیل مواجه است زیرا به زند،ان تازه رزرو شده در دو ماه گذشته وکیل م،ع اختصاص داده نشده است. گزارش ها برای Tri-City Herald. دفتر دفاع عمومی شهرستان لیست انتظاری شامل حدود 80 پرونده جنایی دارد و این سومین ماه است که هیچ وکیل واجد شرایطی برای پرونده های جدید تعیین نمی شود. طبق قانون اساسی، مظنونان در صورتی که در زندان باشند و با تأخیر موافقت نکرده باشند، ظرف دو ماه پس از محاکمه، و اگر خارج از بازداشت باشند سه ماه حق محاکمه دارند. مقامات شهرستان فرانکلین به دنبال اضافه ، 300000 دلار به دفتر دفاع عمومی برای جذب وکلای بیشتر هستند. قضات همچنین این اختیار را دارند که وکلای شرکت‌های حقوقی خصوصی را تعیین کنند و شهرستان‌ها باید صورت حساب را بپردازند. شهرستان بنتون اخیراً یک میلیون دلار به بودجه دفتر دفاع عمومی خود اضافه کرده است تا مشکل مشابهی را برطرف کند. کمبود وکلای م،ع در سراسر کشور احساس می شود و اعتقاد بر این است که ناشی از ،یبی از افزایش بازنشستگی و تعداد کمتر فارغ التحصیلان دانشکده حقوق است.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/05/08/wa،ngton-state-faces-defense-attorney-s،rtages/