با استناد به حکم دادگاه عالی، دادگاه استیناف گا. تقلب در انتخابات فولتون را احیا کرد


دادگاه استیناف جورجیا روز چهارشنبه حکم داد که رای دهندگان شهرستان فولتون برای شکایت از ،ت محلی خود در رابطه با شکایتی مبنی بر درخواست لغو مهر و موم برگه های انتخابات ریاست جمهوری 2020 می ایستند.

این تصمیم پس از یک قاضی دادگاه عالی شهرستان هنری در اکتبر 2021، زندگی جدیدی به دعوا می بخشد، ،یبی از دو کت و شلوار ا،امی. رد مورد علاقه در مقابل آنها، یکی از دو کت و شلواری که در درخواست تجدیدنظر توسط رای دهندگان فولتون درخواست شد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/740344040/0/law/legal-news/