تاپیک باز پنجشنبه


پست پنجشنبه موضوع باز اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2022/12/15/thursday-open-thread-114/