تاپیک دوشنبه باز شود


پست دوشنبه موضوع باز اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/07/24/monday-open-thread-10/