تغییر در سایت های شغلی برای کارمندان غیر واکسینه شده تبعیض آمیز، تلافی جویانه نبود، قوانین قاضی فدرال


درخواست یک شرکت طراحی برای رد ادعاهای تبعیض و آزار یک کارمند به دلیل عدم ارائه وضعیت وا،یناسیون کووید-19 خود، روز دوشنبه پس از اینکه یک قاضی فدرال تشخیص داد که ادعاهای وی بی‌اساس است، پذیرفته شد.

قاضی ناحیه ایالات متحده، لئونی ام. برینکما، برای ناحیه شرقی ویرجینیا، شکایت را با تعصب رد کرد. در یک شکایت اصلاح شده، برای خودت شاکی جاناتان لگو مدعی شد که ام سی دین به دلیل ناتو، محسوس او تبعیض قائل شده و انتقام گرفته است زیرا او از سیاست وضعیت وا،یناسیون کووید-19 شرکت مستقر در ویرجینیا پیروی نکرده است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/726995576/0/law/legal-news/