دادگاه ایالتی جایزه خسارات «مهم» را لغو کرد و گفت: «خیلی ممکن است» هیئت منصفه ممکن است اشتباه تفسیری از حکم صادر کرده باشد.


دادگاه استیناف آیووا رد دادگاه بدوی مبنی بر رد محاکمه جدید در مورد شرکت راه آهن BNSF را لغو کرد، به این دلیل که «خیلی ممکن است» هیئت منصفه فرم حکم را اشتباه تفسیر کند.

دادگاه تجدیدنظر با وجود این واقعیت که وکیل م،ع به آنچه که بعداً ادعا کرد که یک رأی اشتباه هیئت منصفه بود اعتراض نکرده بود، موافقت کرد که پرونده را بررسی کند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/726126071/0/law/legal-news/