دانشگاه ایالتی کلیولند کلیولند-مارشال را از نام دانشکده حقوق حذف کرد


هیئت امنای دانشگاه ایالتی کلیولند در اوایل ماه جاری به اتفاق آرا به حذف نام کلیولند-مارشال از دانشکده حقوق خود، دانشگاه، رای داد. اعلام کرد.

در اصل، نام دانشکده حقوق تا حدی از جان مارشال، رئیس دیوان عالی ایالات متحده گرفته شده بود، و CSU در سال 1969 این دانشکده را به ارث برد. کالج حقوق جان مارشال و دانشکده حقوق کلیولند ادغام شدند و کلیولند-مارشال را تشکیل دادند. دانشکده حقوق در سال 1946.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/720615590/0/law/legal-news/