دایره هفتم حکمی مبنی بر اینکه دادخواست PCRA 20 ساله الزامات خستگی را برآورده نکرده بود، معکوس کرد


در سال 2003، جیمز ایوانز به دنبال محکومیت به قتل و تحریک به قتل، دادخواستی را برای تخفیف پس از محکومیت ارائه کرد. بیست سال بعد، دادخواست هنوز معلق بود، حوزه هفتم به تأخیر «بی‌مورد» پرداخت.

در یک نظر 27 آوریلقاضی مایکل ی. اسکادر از دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای حوزه هفتم تشخیص داد که دادخواست معافیت پس از محکومیت جیمز ایوانز در سال 2003 که هنوز پس از 20 سال در حال بررسی است، “غیرقابل دفاع” است، و حکم دادگاه بدوی را مبنی بر اینکه ایوانز نتوانسته بود پاسخگوی فرسودگی باشد را تخلیه و بازگرداند. نیاز


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/738958811/0/law/legal-news/