درگیری استاد حقوق بوون در دانشگاه آرکانزاس بر سر اساتید نامگذاری شده


دانشگاه آرکانزاس، لیتل راک، دانشکده حقوق ویلیام اچ. بوون همچنان درگیر اختلافات متعددی با یکی از استادان حقوق خود، رابرت اشتاین‌باخ، بر سر کرسی‌های استادی نام‌گذاری شده است که او استدلال می‌کند که حق دریافت آن را دارد.

Steinbuch اخیراً برخی از توجیهات را دریافت کرده است، اما به نظر می رسد که مبارزه هنوز به پایان نرسیده است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723638136/0/law/legal-news/