شرمن و استرلینگ با آلن و اوری ادغام می شوند


این مقاله با نظرات مصاحبه و جزئیات بیشتر در مورد ادغام پیشنهادی به روز شده است.

شرکت‌های Shearman & Sterling و Allen & Overy روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای مش، اعلام ،د که قصد دارند ادغام شوند و اضافه ،د که شرکت جدید Allen Overy Shearman Sterling یا به اختصار A&O Shearman نام خواهد داشت.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/742028357/0/law/legal-news/