شرکت بزرگ چهار ژاپنی با شرکت مالزیایی وارد اتحاد استراتژیک شد


شرکت Big Four ژاپنی نیشیمورا و دفتر آساهی در سنگاپور با شرکت حقوقی ما،یایی WM Leong & Co که توسط وکیل نیشیمورا وان می لئونگ در کوالالامپور تأسیس شده است، وارد یک اتحاد استراتژیک شده است.

لئونگ که در ما،ی پذیرفته شد، در سال 2018 به ،وان یک مشاور خارجی ثبت شده به شرکت مستقر در توکیو در سنگاپور پیوست. او بعداً WM Leong & Co را تأسیس کرد و نیشیمورا را قادر ساخت تا با یک کار داخلی در ما،ی اتحاد ایجاد کند. لئونگ در حال حاضر به ،وان شریک دفتر وابسته در شرکت مستقر در توکیو ثبت شده است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/724078289/0/law/legal-news/