شریک سابق Girardi Keese به اتهام سرقت 3 میلیون دلار بی گناه است.


وکیل یکی از شرکای سابق ژیراردی کیز به اتهام سرقت 3 میلیون دلار از خانواده های قرب،ان سانحه هوایی متهم به اتهامات جنایی از طرف موکلش شد.

داماد تام گیراردی، دیوید لیرا، 62 ساله، به طور مجازی در یک جلسه استماع در شیکاگو پس از دادستان های فدرال حاضر شد. او را در 1 فوریه متهم کرد به اتهام کلاهبرداری با سیم و اهانت جنایی دادگاه.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/726992375/0/law/legal-news/