شلیک افسر در حین تمرین از سازمان آموزش پلیس شکایت کرد


لینا مینو، افسر پلیس Sansom Park، نوامبر گذشته در حال شرکت در یک آموزش تیراندازی فعال در مدرسه ای در تگزاس بود که با شلیک گلوله ای به چشم و سرش مورد اصابت گلوله اسلحه ای قرار گرفت که او معتقد است هرگز نباید با گلوله های واقعی پر می شد. مینو پس از این حادثه مجبور به عمل جراحی برای برداشتن قطعات گلوله از مغزش شد و یکی از چشمان خود به نام ایزابلا ولمرت را از دست داد. گزارش برای دا، صبح نیوز.

مینو علیه او شکایت کرده است مربیان پلیس تگزاس و مالک ج،س واشنگتن به دلیل عدم اطمینان از سهل انگاری شرکت کنندگان در آموزش “غیر مسلح و خلع سلاح” و به دلیل نقض “اصلی ترین قو،ن ایمنی” در اجرای آموزش. او بیش از یک میلیون دلار غرامت می خواهد.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/04/25/officer-s،t-during-exercise-sues-police-training-org/