طرفین مدار ششم با گروه ضد سقط جنین در قانون “منطقه حائل” شهرستان هالتینگ


یک هیئت دادگاه استیناف فدرال روز چهارشنبه در کنار یک گروه ضد سقط جنین در توقف قانون یک ایالت کنتاکی که یک منطقه حائل ایجاد می کند که ایستادن در خارج از مراکز بهداشتی درم، را ممنوع می کند، حمایت کرد.

رئیس قاضی جفری ساتون و قاضی جان نعلبندیان و ریچارد گریفین، از دادگاه استیناف حوزه ششم ایالات متحده، گفتند که قانون لوئیزویل-جفرسون کانتی احتمالاً حقوق متمم اول یک سازمان ضد سقط جنین به نام Sisters for Life را نقض می کند. برای توزیع جزوات برای زن، که از مرکز جراحی ،ن EMW لوئیزویل بازدید می کنند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722716860/0/law/legal-news/