قاضی اقدامات طبقه مصرف کننده را به خاطر فرمول یادشده نوزادان ابوت پرتاب می کند


مصرف کنندگان شیر خشک شیرخوار Similac که سال گذشته به دلیل آلودگی فراخوان شده بود، نمی توانند برای جبران خسارت شکایت کنند.

این بر اساس حکم روز دوشنبه قاضی ناحیه ایالات متحده متیو کنلی است که دریافت که طبقه ای متشکل از هزاران مصرف کننده فاقد حق شکایت از سازنده آزمایشگاه Abbott هستند. این حکم مانعی برای وکلای شاکیان است که استدلال می‌،د اگر مصرف‌کنندگان می‌دانستند این شیر خشک حاوی خطراتی برای سلامتی است، محصولات را برای نوزادان خود نمی‌،یدند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/742155137/0/law/legal-news/