قاضی فدرال: خون بد در مورد پرونده ورشکستگی نامربوط دلیلی برای درخواست تضمین قرارداد نیست


دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه ماساچوست حکم داده است که یکی از طرفین قرارداد خود را با دیگری نقض کرده است، زیرا به دلیل بی اعتمادی ناشی از اختلاف در روند ورش،تگی نامرتبط، تضمین های کافی را درخواست کرده است.

طبق نظر، پس از اینکه رابطه بین یک تثبیت کننده و تاجر اعتبار انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی (SREC) و یک تولید کننده مستقل انرژی SREC به دلیل رفتار در طول یک پرونده دادگاه ورش،تگی نامربوط تیره شد، هر دو شرکت ادعا ،د که قرارداد را نقض کرده اند. شاکی در این پرونده، Skyview Finance، یک تجمیع کننده و تاجر SREC است که درگیر فروش مجدد به نهادها یا شرکت های خدمات رس، بار است. بازرگ، متهم Kearsarge، یک تولید کننده مستقل انرژی های تجدیدپذیر است که SREC ها را تولید می کند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/725076563/0/law/legal-news/