قاضی قاضی: برای اعطای کامل تحریم های غارت، «قصد محرومیت» باید ثابت شود


یک قاضی فدرال از صدور شدیدترین تحریم‌های درخواستی در مناقشه بر سر حذف اطلاعات ذخیره‌شده الکترونیکی خودداری کرد و دریافت که عدم حفظ داده‌ها به م،ای «قصد محروم ،» شاکیان از آن نیست.

بر اساس نظر 19 ژانویه توسط قاضی ایالات متحده مارک کولسون از ناحیه مریلند، مصرف کنندگان محصول یک شرکت داروسازی، Tracleer، ادعا ،د که سازنده Actelion، عمداً نمونه های محصول را از تولید کنندگان ژنریک دریغ کرده و آنها را مجبور به پرداخت قیمت های بالاتر کرده است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/725402258/0/law/legal-news/