قاضی مونتانا به دلیل اظهارنظرهای نامناسب درباره شاهد، زنان توبیخ شد


یک قاضی مونتانا بود توبیخ شد دادگاه عالی مونتانا به دلیل اظهارات نامن، او در مورد یک شاهد در راهروی دادگاه در روز پنجشنبه و به مدت 30 روز از دفتر خود بدون دستمزد تعلیق خواهد شد، دادگاه عالی مونتانا در 2 مه برگزار کرد.

دادگاه عالی پذیرفته شده توصیه کمیسیون استانداردهای قضایی علیه قاضی ناحیه مونتانا، ریموند دیتون، هفته گذشته پس از بررسی شکایت اوت 2022. در این پرونده ادعا شده بود که دیتون در نقض قو،ن اخلاق قضایی شرکت داشته است و کمیسیون تشخیص داد که او نقض کرده است. ام سی جود. شرط 1.2 برای تقویت اعتماد به قوه قضاییه


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/740337782/0/law/legal-news/