قانون‌گذاران گروه سیاهپوستان از بوتیجیگ می‌خواهند به نابرابری‌های نژادی و زور بیش از حد در اجرای ترافیک رسیدگی کند.


25 عضو گروه سیاه پوستان کنگره به رهبری آیانا پرسلی، نماینده کنگره و نماینده کنگره، هنک جانسون، نامه ای به منشی حمل و نقل پیت بوتیجیگ روز پنجشنبه با استناد به آمار اداره دادگستری که نشان می‌دهد رانندگان سیاه‌پوست به‌طور نامتن،ی برای توقف ترافیک توسط مجری قانون، لورن اسفورزا (Lauren Sforza)، از و، حمل‌ونقل خواست تا به نابرابری نژادی و زور بیش از حد در اجرای ترافیک رسیدگی کند. گزارش ها برای تپه آنها همچنین به داده‌های مربوط به نقشه‌برداری خشونت پلیس اشاره ،د که نشان می‌دهد افسران پلیس 175 نفر را پس از توقف آنها به دلیل تخلفات رانندگی در سال 2021 کشتند. برای ارتقاء چراغ راهنمایی آنها در نامه خود نسبت به تأثیری که اجرای ناعادلانه می تواند بر جوامع سیاهپوست داشته باشد ابراز نگر، ،د و تأکید ،د که “ایمنی ترافیک نباید به بهای حیثیت و ایمنی جامعه سیاه پوستان تمام شود”.

«نسل‌های سیاه‌پوست به ناعادلانه در معرض اجرای جانبدارانه ترافیک و تعامل پلیس قرار گرفته‌اند. در حالی که قو،ن رانندگی در هر سطح از ،ت برای محافظت از مردم وضع شده است، افسران به طور انتخابی این قو،ن را به ضرر رانندگان سیاه پوست اجرا می کنند.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/04/07/black-caucus-legislators-urge-،igieg-to-address-racial-disparities-and-excessive-force-in-traffic-enforcement/