میانگین امتیاز ملی MPRE همتراز با نتایج سال گذشته است


کنفرانس ملی آزمون دهندگان وکالت، میانگین نمره ملی را برای آزمون مسئولیت حرفه ای چند ایالتی نوامبر 2022 (MPRE) در روز پنجشنبه منتشر کرد.

بر اساس اعلام NCBE، میانگین نمره مقیاس ملی 97.2، 0.3 امتیاز کمتر از میانگین نوامبر 2021 (97.5) بود، با میانگین نوامبر 2022 منع، کننده عملکرد 19584 آزمون شونده، 220 کمتر از تعداد آزمون شوندگان نوامبر 2021 که 1980 نفر بود.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722771356/0/law/legal-news/