پرونده نقض پتنت COVID-19 به دلیل عدم صلاحیت منتقل شد.


یک قاضی فدرال ماساچوست تشخیص داد که دادگاه فاقد صلاحیت شخصی در مورد پرونده ثبت اختراع وا،ن COVID-19 است و این موضوع را به ویرجینیا منتقل کرد.

قاضی Nathaniel M. Gorton برای ناحیه ماساچوست، پس از تعیین دادگاه، اقدامی را که توسط Pfizer و BioNTech ارائه شده بود، به دنبال قضاوت اعلامی مبنی بر اینکه آنها حق اختراعات خاصی از CureVac AG مربوط به وا،ن COVID-19 را نقض نمی کنند، به ناحیه شرقی ویرجینیا منتقل کرد. فاقد صلاحیت قضایی


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/741696665/0/law/legal-news/