پیش از منحنی: بزرگترین داستان های آموزش حقوقی 2022 (نه در مورد LSAT یا رتبه بندی اخبار ایالات متحده)


به Ahead of the Curve برگردید. من کریستین چارنوسکی، گزارشگر آموزش حقوقی Law.com هستم و میزبان شما برای نگاهی به نوآوری و تحولات قابل توجه در آموزش حقوقی این هفته خواهم بود.

این هفته، به بزرگترین اخبار حقوقی (نسبتاً نامعلوم) سال نگاه می کنیم.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723099540/0/law/legal-news/