چگونه لباس های گم شده یک وکیل منجر به سال ها دعوی قضایی شد


آنچه که به ،وان یک مناقشه بر سر لباس بین وکلا و دوستان شروع شد، پس از اینکه یکی از وکلا نتوانست ادعای کمک و مشارکت و ایجاد عمدی ناراحتی عاطفی را اثبات کند، منجر به تایید دادگاه تجدیدنظر آریزونا شد که دادگاه بدوی رای اجمالی را صادر کرد.

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/739327070/0/law/legal-news/