New Divided Argument Episode: My Despised World


پس از یک ماه وقفه، من و دن اپس پست گذاشتیم یک ،مت جدید پاد،ت 2 ساعته: دنیای منفور من (دان این ،وان را ارائه کرد.) بیشتر آن دو تصمیم قضایی ژوئن را مورد بحث قرار می دهد – مالوری علیه راه آهن نورفولک ج،ی، و ایالات متحده در برابر تگزاس – با بحث کوتاه تر در مورد موارد اقدام مثبت (برای پست قبلی من در مورد آنها اینجا را ببینید).

اما ابتدا بحث می کنیم این داستان AP در مورد تجارت کتاب Justice Sotomayorو به شدت در مورد اینکه آیا قاضی سوتومایور تمام نسخه‌های «امضاشده» کتاب‌هایش را خودش امضا می‌کند یا خیر، و اگر چنین است، چگونه زمان امضای ۱۱۰۰۰ نسخه برای یک حضور در ایالت میشیگان را پیدا کرده است. گمانه زنی های بیشتر خوش آمدید!


منبع: https://reason.com/volokh/2023/07/22/new-divided-argument-episode-my-despised-world/