امروز در تاریخ دیوان عالی: 16 آوریل 1962


16/4/1962: قاضی بایرون وایت سوگند یاد می کند

قاضی بایرون وایت

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 16 آوریل 1962 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/04/16/today-in-supreme-court-history-april-16-1962-4/