“به دنبال اخراج داوطلبانه با تعصب”: وکیل تهدید کننده تعقیب کیفری در امور ورشکستگی با توبیخ موافقت کرد


به گفته یک وکیل ویرجینیا که گفته می شود در تلاش برای ،ب مزیت در اختلافات ورش،تگی، تهدیدات پیگرد کیفری ایمیلی ارسال کرده است، با توجه به یک توبیخ عمومی از سوی وکالت ایالتی موافقت کرده است. یادداشت دستور ماه گذشته ثبت شد.

کیمبرلی آلیس چند، با توبیخ عمومی در 28 نوامبر از وکالت ایالت ویرجینیا به دنبال تحقیقات انضباطی در مورد اتهامات کیفری یا انضباطی تهدیدآمیز خود برای ،ب مزیت در امور مدنی و ارائه مشاوره حقوقی در حالی که حفظ نشده بود، موافقت کرد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/721405810/0/law/legal-news/