تاپیک باز پنجشنبه


پست پنجشنبه موضوع باز اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/01/12/thursday-open-thread-118/