تکیه بر شرکای قابل اعتماد برای پیشبرد پذیرش فناوری قانونی و جلوگیری از اجرای ناموفق


این مقاله در ظاهر شد قانون و استراتژی امنیت سایبری، یک نشریه ALM برای متخصصان حریم خصوصی و امنیت، افسران ارشد امنیت اطلاعات، افسران ارشد اطلاعات، افسران ارشد فناوری، مشاوران شرکتی، متخصصان اینترنت و فناوری، مشاور داخلی. بازدید کنید وب سایت برای ،ب اطلاعات بیشتر.

بر ،ی پوشیده نیست که دپارتمان‌های حقوقی تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند تا مانند مشاغلی که به آنها خدمت می‌کنند اداره کنند. نظم و انضباط ،ج ،، گزارش عملیاتی و معیارها و به طور کلی انجام کارهای بیشتر با کمتر در حال حاضر هنجارهای ثابت شده در رویه حقوقی هستند، و حتی عباراتی مانند بازگشت سرمایه که زم، برای دنیای تجارت محفوظ بود، اکنون موضوعات مکرر گفتگو در میان متخصصان حقوقی است که احساس گرما می کنند. تا بخش های خود را مدرن کنند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722622216/0/law/legal-news/