دادگاه استیناف آریزونا رای هیئت منصفه را تایید کرد که مامور سپردن 100% مسئول انتقال وجوه به هکر ایمیل است.


یک هک ایمیل در بحبوحه بسته شدن ،ید یک امتیاز رستوران منجر به ،وج هکر با تمام وجوه سپرده شد.

در اعتراض به حکم هیئت منصفه در مورد این حادثه، نماینده امانت داری ادعا کرد که ت،یم شرکت به طور 100٪ از خطا نقض قانون آریزونا است و ،یدار حق دریافت سود پیش داوری یا هزینه های وکالت را ندارد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/733860269/0/law/legal-news/