دور ششم Nixes ادعا می کند که کلاس های از راه دور در طول همه گیری، ایده را نقض کرده است


دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه ششم، ادعاهای مطرح شده علیه و، آموزش و پرورش میشیگان و مدارس ،تی آن آربور توسط والدینی را که مدعی بودند انتقال به آموزش از راه دور در طول همه‌گیری، قانون آموزش افراد دارای معلولیت را نقض می‌کند، رد کرد.

در یک نظر 10 اردیبهشت، قاضی دایره ششم، آر. گای کول جونیور، مشخص کرد که شاکیان، والدین کودک، که به ،وان دانش آموزان دارای معلولیت تحت IDEA واجد شرایط بودند، علاوه بر این که برخی از آنها غیرمعقول بود، از ا،امات لازم برای ایستادگی در مورد ادعاهای خود ایراد نگرفته اند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/741241574/0/law/legal-news/