پنل GC چالش ها و چگونگی کمک شرکت های خارجی را آشکار می کند


در حالی که مشاوران عمومی در حال درگیر شدن در زمینه های بیشتری از ،ب و کار هستند، به ویژه در نتیجه کووید، مسئولیت اصلی آنها همچنان ریسک شرکت است.

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/734017604/0/law/legal-news/